محصولات هفت چاکراچاکراها مراکز هفت گانه قدرت هستند که در ستون فقرات در کالبد اثیری قرار دارند و در واقع رابط بین روح و جسم هستند 

شما با استفاده از محصولات هفت چاکرا و متناسب با نیاز خود که می توانید با بخش مشاوره تیم کیمیاجم هماهنگ کنید ، می توانید بسیاری از مشکلات خود که در واقع مرتبط با مشکلاتی مرتبط با چاکراها می باشد را حل کنید .